بارش زیتون سبز بدون هسته پس از زلزله موجب ایجاد پدیده ای نادر شد

به منظور بررسی اینکه آیا لکه های قهوه ای رنگی در زیتون سبز بدون هسته که در پاسخ به آسیب ناشی از فشار مکانیکی وارد شده به میوه ظاهر می شوند، وابسته به آنزیم هستند یا خیر، از 10 میوه رقم حساس «کرونئیکی» استفاده کردیم.

همه 10 میوه با نیروی سنج فشار داده شدند و پنج عدد از آنها بلافاصله در یک حمام آب در دمای 65 درجه سانتیگراد به مدت 10 دقیقه در یک ظرف پلاستیکی سرپوشیده انکوبه شدند.

همه 10 میوه به مدت 3 ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند و سپس همانطور که در بالا توضیح داده شد عکسبرداری شد.

نسبت بین سطح قهوه ای به سطح کل (بعد از تبدیل آرکسین)، ضریب الاستیسیته، ضخامت فلنج کوتیکولی و نیروی نفوذ در بین ارقام اندازه گیری شد و تحت آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) با آزمون توکی کرامر با استفاده از JMP قرار گرفت.

نرم افزار (موسسه SAS، 2007). مناطق آسیب دیده همانطور که 3 و 24 ساعت پس از پرس ظاهر شد با استفاده از رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون مقایسه شدند تا ضریب رگرسیون (شیب) و ضریب همبستگی بدست آید.

زیتون

همان تجزیه و تحلیل برای مقایسه درجه قهوه ای شدن 3 ساعت پس از پرس و ضریب الاستیسیته هر رقم انجام شد. درجه قهوه ای شدن خوشه های ژنتیکی تحت یک آنالیز واریانس یک طرفه و تست توکی کرامر قرار گرفت.

همین روش برای ضرایب کشسانی انجام شد. ترسیم خوشه های ژنتیکی مختلف به صورت بصری با توجه به دندروگرام مشخص کننده روابط فیلوژنتیکی بین 119 رقم از مجموعه ژرم پلاسم اسرائیل، بر اساس مجموعه ای از 138 SNP تعیین شد.

توزیع درجه قهوه ای شدن در مجموعه ژرم پلاسم در نتیجه آسیب مکانیکی میوه زیتون پس از آسیب رساندن عمدی به میوه های ارقام تشکیل دهنده مجموعه ژرم پلاسم ما، ناحیه خارجی آسیب دیده اندازه گیری شد.

برخی از ارقام نسبت به سایر ارقام حساس تر بودند و رنگ آنها از سبز به قهوه ای در ناحیه اطراف آسیب تغییر کرد (کلیپ تکمیلی).

مساحت متناسب لکه های قهوه ای اندازه گیری شد. تغییرات قابل توجهی در بین ارقام یافت شد. علاوه بر این، سطح قهوه ای شدن اندازه گیری شده 3 و 24 ساعت پس از پرس در همه ارقام به جز سه رقم مشابه بود.